วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบเรื่องพันธะเคมี

1. ข้อใดจัดว่าเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
1. พันธะโควาเลนต์
2. พันธะไอออนิก
3. พันธะโลหะ
4. พันธะไฮโดรเจน


2. พันธะเคมี หมายถึง อะไร
1. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม
2. การอยู่รวมกันของโมเลกุล
3. การอยู่รวมกันของอะตอม
4. พลังงานที่ทำให้อะตอมสลายตัว


3. การเกิดสารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่จะเกิดจาก ธาตุประเภทใดมารวมตัวกัน
1. เกิดได้ทั้งหมด
2. โลหะ กับ โลหะ
3. โลหะ กับ อโลหะ
4. อโลหะ กับ อโลหะ


4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพันธะเคมี
1. ให้อิเล็กตรอนกับอะตอมอื่น
2. ใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน
3. รับอิเล็กตรอนจากอะตอมอื่น
4. แย่งอิเล็กตรอนกับอะตอมอื่น


5. สารละลายที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างธาตุ หมู่ 1 กับน้ำ มีสมบัติอย่างไร
1. เป็นกรด
2. เป็นได้ทั้งกรดและเบส
3. เป็นเบส
4. เป็นกลาง6. การที่อะตอมพยายามปรับตัวเองให้อยู่ในสภาพเสถียรโดยทำให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ 8 เราเรียกกฎนี้ว่าอะไร
1. กฎไอออนิก
2. กฎออกซิเดชั่น
3. กฎโคเวเลนต์
4. กฎออกเตต7. เหตุใดสารโคเวเลนท์จึงมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ
1. สารโคเวเลนท์มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อย
2. สารโคเวเลนท์มักสลายตัวได้ง่าย
3. สารโคเวเลนท์ไม่มีประจุไฟฟ้า
4. สารโคเวนเลนท์มักมีโมเลกุลขนาดเล็ก


8. อะตอมของธาตุที่มีการถ่ายประจุแล้วมีโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนเราเรียกอะตอมของธาตุนั้นว่าเป็นไอออนชนิดใด
1. ไอออนลบ
2. ไอออนเสถียร
3. ไอออนสมดุล
4. ไอออนบวก


9. พันธะเดี่ยว หมายถึงอะไร
1. อะตอมของธาตุใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่
2. อะตอมของธาตุใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่อะตอม
3. อะตอมของธาตุรวมกันอยู่โดยใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่
4. โมเลกุลของธาตุใช้ร่วมกันอยู่ 1 โมเลกุล


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบไอออนิก
1. มีผลรวมของประจุสุทธิ เป็น ศูนย์
2. จัดเรียงตัวเป็นผลึก
3. นำไฟฟ้าได้ทุกสถานะ
4. เกิดจากการรวมตัวของไอออนบวกกับไอออนลบ


ที่มา

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/109/unt8/test8.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น